Ochrana osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Organic Home, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti. Zpracování probíhá též a základě oprávněného zájmu.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCŮ

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Organic Home, s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00, Praha 1, identifikační číslo: 09136240, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331159 (dále jen jako „správce“).  

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Organic Home s.r.o., Vojtěšská 211/6, 110 00, Praha 1 adresa elektronické pošty info@givili.cz, telefon 775550030.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů jsou následující skutečnosti:, :

2.1.1. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2. zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

2.1.3. oprávněné zájmy správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, a to zejména zájem na zlepšování služeb poskytovaných správcem. Na základě oprávněného zájmu jsou také zasílána obchodní sdělení osobám, které jsou zákazníky správce, pokud v rámci tvorby objednávky neuvedou, že si nepřejí zasílání sdělení,

2.1.4. souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení, zejména v případech, kdy se přihlásíte k odběru obchodních sdělení a nejste zákazníky správce.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem. Zpracování na základě oprávněného zájmu je prováděno za účelem zlepšování služeb správce a šíření povědomí o správci.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) technické služby, včetně provozu software a ukládání dat, a osoby zajišťující pro správce dopravu zboží.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.V případě, že bude vznesena námitka proti zasílání obchodních sdělení, této námitce správce vždy vyhoví a obchodní sdělení přestane posílat. Dále máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, toto odvolání však nemá vliv na zpracování provedené před odvoláním. Podrobné informace o právech jsou dostupné v čl. 15 - 22 nařízení.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

6.4. Svá práva dle čl. 6.1. můžete uplatnit na kontaktních údajích správce.